Algemene voorwaarden

 

 1. Van Kailos, ingeschreven bij de KvK te Almere onder nummer: 66440505.

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, consult en transactie tussen Kailos en een cliënt waarop Kailos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanning door Kailos

Kailos zal elk consult en elke behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  Kailos zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Kailos behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder nadere opgaaf van reden.

 

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Kailos melden. Dit mag telefonisch, via Messenger, sms of WhatsApp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Kailos het honorarium voor de gemiste afspraak aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Kailos de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Kailos de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Kailos moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Behandelingen en consulten worden alleen op afspraak verzorgd. Zonder afspraak bij de praktijk verschijnen heeft geen zin.

 

 1. Betaling

Kailos vermeldt alle prijzen van behandelingen, consulten en producten op haar website en in de afspraak bevestiging. Prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Na afloop van de behandeling, consult of sessie dient de betaling zo snel mogelijk plaats te vinden.

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Kailos aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking. Vanaf de factuurdatum. In het geval in overleg een factuur wordt verzonden geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via overmaking via bank na ontvangst van een betaalverzoek. In de praktijk is geen pinbetaling mogelijk. Facturen worden nagestuurd per email.

Indien er niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) wordt voldaan, is de cliënt, nadat deze door Kailos is gewezen op de te late betaling en Kailos de cliënt een termijn van 14 kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-kalenderdagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kailos gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Kailos van alle gegevens, waarvan Kailos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Kailos neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en beveiligd systeem. Kailos behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Kailos zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

Kailos is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling, consult. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Kailos verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Kailos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is vanuit gegaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Kailos is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Kailos heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Kailos meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een consult moet deze zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de eigenaar van Kailos, contactpersoon mevr. N.A. De Ridder. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing. Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling die Kailos heeft binnen de AVN als het een Astrologisch consult betreft.

 

 1. Behoorlijk gedrag & hygiëne

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kailos het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. De behandeling, consult is eenzijdig. U bent de ontvanger; mevr. N.A. De Ridder is de gever.

Hygiëne staat binnen Kailos hoog aangeschreven. Kailos verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens voor zorg dragen. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de praktijk ruimte.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Kailos en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 1. Voorwaarden van medische aard

Tijdens de eerste behandeling en voorafgaand aan welke behandeling dan ook wordt een intakegesprek gehouden met betrekking tot de algemene gezondheid en het medische verleden van de cliënt.

Eventueel medicijngebruik of behandeling door een arts, therapeut of specialist en aanverwanten dient cliënt hierin mede te delen. Verandert hierin iets, dan dient cliënt Kailos hiervan op de hoogte te stellen voorafgaand aan de eerstvolgende afspraak.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kan cliënt worden door- /terugverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.

Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan aan de desbetreffende arts, therapeut of specialist, gevraagd worden of een behandeling of consult gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

De behandelingen en consulten van Kailos zijn therapeutisch en een toevoeging op, maar geen vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook. Het advies is bij klachten altijd eerst uw (huis)arts te consulteren alvorens zich tot Kailos te richten.

Kailos schrijft geen medicijnen voor en stelt geen medische diagnoses.

 

 1. Akkoord verklaring

Iedereen die gebruik maakt van mijn diensten, verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.